سیستم های اسمز معکوس برای ایجاد فشار زیاد به یک محلول خاص بمنظور جداسازی مواد معدنی سنگین مانند آهن و سایر مواد از آب طراحی شده اند که امکان استفاده مجدد از آب را فراهم می کنند.