سیستم¬های اتوماتیک گلخانه و آبیاری Karaca عرضه کننده راهکارها و اتوماسیون تخصصی برای آبیاری انواع گلخانه ها، آبیاری فضای باز و آبیاری نشاء می باشد.