تمام سیستم های کشت بدون خاک و محصولات اتوماسیون گلخانه طراحی و تولید شده تحت عنوان برند Karaca، به شکل گاتر برای سیستم های حمل گیاهان ساخته می شوند.