زمان آبیاری و کوددهی باید بگونه ای تنظیم شود که میزان آب مورد استفاده روزانه توسط سیستم قابل کنترل باشد. دستیابی به بهترین حالت، نیازمند استفاده از اتوماسیون کوددهی است.