سیستم¬های اتوماتیک گلخانه و آبیاری ” KARACA” هر دو نوع گلخانه های صنعتی و کوچک را با کیفیتی بالا و قیمت مناسب نصب و به حالت اتوماتیک درمی آورد.

سرمایه گذار قبل از سرمایه گذاری در مجتمع های گلخانه، باید شرایط جغرافیایی و اقلیمی و همچنین ویژگیهای زمین و آب محل مورد نظر را مطالعه کند، و پس از انجام چنین مطالعاتی تصمیم بگیرد کدام نوع مجتمع گلخانه را نصب کند.