سیستم آبیاری “بوم” برای نشاءها می تواند بصورت اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک باشد و همچنین توسط ریموت کنترل نیز قابل کنترل هستند.