سیستم¬های اتوماتیک گلخانه و آبیاری KARACA نه تنها نصب و راه اندازی محیط تولید را به مشتریان خود عرضه می کند بلکه امکان ساخت محیط اداری، فضاهایی برای نشاء و پیوند، فضای تحقیق و توسعه، فضاهای آموزشی، اتاق رختکن کارکنان، و مرکز پزشکی را نیز فراهم می کند.