تجهیزات تحت کنترل در سیستم گلخانه شامل:
کنترل بام، کنترل رطوبت، کنترل Co2، کنترل فن و تهویه، کنترل نور، کنترل سایه بان گرما و نور، کنترل آب گرم و سیستم های گرم کننده بخار، کنترل مه و اسپری آب