سیستم های اتوماسیون و آبیاری گلخانه KARACA، انواع مختلف گلخانه ها را با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی طراحی می کند.