سینی های رشد گیاهان بر روی پایه های ” KARACA سیستم-های اتوماتیک گلخانه و آبیاری ” در ارتفاع تقریبی 50 سانتی متری از کف زمین قرار داده می شوند.