رباتی برای شستشوی پنجره ها به حفظ نظافت در گلخانه ها کمک می کند و امکان دسترسی همیشگی به نور خورشید را فراهم می کند.