سیستم میز قابل حمل، عملکرد را افزایش می دهد و با کاربرد ساده و مراقبت آسان به کنترل سلامت گیاهان کمک می کند.