در مجموعه گلخانه های کامل KARACA، یک اتاق مجهز برای پیوند و کنترل نشاها وجود دارد.