گیاهان به دی اکسی کربن برای فرآوری مواد مغذی دریافتی از محیط بیرونی نیاز دارند. در هوا، حدود گیاهان به دی اکسی کربن برای فرآوری مواد مغذی دریافتی از محیط بیرونی نیاز دارند. در هوا، حدود 350ppm دی اکسید کربن موجود است و این مقدار برای فرایند فتوسنتز گیاهان کافی است. اما برای افزایش عملکرد، باید در حدود 1000ppm دی اکسید کربن در هوا موجود باشد. با کمک دستگاههای کنترل کننده و سنسورها، جریان گاز مایع از سیلندرها یا استخراج دی اکسید کربن از موتورخانه قابل تنظیم است.