پد خنک کننده، بخشی از سیستم کنترل اقلیم مورد استفاده برای خنک کردن گلخانه است.