سیستم¬های اتوماتیک گلخانه و آبیاری KARACA گلخانه های شیشه ای طراحی شده بر اساس استانداردهای جهانی و منطبق با شرایط اقلیمی شما عرضه می کند.