مواد مورد استفاده در ساخت پنل های الکتریکی از موادی با بهترین کیفیت در سطح جهانی هستند. ما همچنین از مواد با کیفیت و ایمن برای تجهیزات نصب شده در گلخانه استفاده می کنیم.