زهکشی روشی برای جمع آوری و زهکشی آب آبیاری و آب باران بمنظور جلوگیری از رطوبت بیش از حد ریشه گیاهان است. سیستم زهکشی باید درون و بیرون گلخانه نصب شود.