بخاطر ویژگیهای جغرافیایی، اقلیمی و طبیعی، اغلب زمینها برای تولید گیاهان نامناسب هستند و هرجایی که این منابع ناکافی و نامناسب باشند، Karaca شرایط مطلوب را ایجاد می کند.