گلخانه های واقع در مناطق به اصطلاح فصلی، نصب پرده های پوششی متحرک برای ایجاد سایه و ممانعت از هدر روی گرما کاربرد دارد.