هنگام استفاده از تکنولوژی کشت گیاهان به روش هیدروپونیک، سینی ها(گاترهای آویزان) بوسیله اجزای رابط به سقف متصل شده و در ارتفاع 80 سانتی متری از کف زمین ثابت می شوند.