انجام آبیاری و کوددهی با بهترین کارایی برای گیاه با توجه به شرایط اقلیمی در گلخانه اهمیت زیادی دارد.

گزینه زبان انگلیسی در سیستم کنترل اقلیم مبتنی بر PLC که توسط ما طراحی شده، موجود است.