مخازن کود و سیستم تغذیه اتوماتیک ” Karaca” هم برای گلخانه ها و هم برای فضای آزاد استفاده می شود. این سیستم دقیق ترین دوز را فراهم می کند. بخاطر ترکیب آب با کودها از قبل، امکان دستیابی به یکدست ترین محلول مواد مغذی ممکن است.