پارامترهای مختلف محل ساخت گلخانه زمینی با سیستم آبیاری اتوماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. با توجه به اطلاعات بدست آمده، پروژه آماده می شود.

سرمایه گذار قبل از سرمایه گذاری در مجتمع های گلخانه، باید شرایط جغرافیایی و اقلیمی و همچنین ویژگیهای زمین و آب محل مورد نظر را مطالعه کند، و پس از انجام چنین مطالعاتی تصمیم بگیرد کدام نوع مجتمع گلخانه را نصب کند.