سیستم مه امکان تامین رطوبت موردنیاز برای گلخانه و همچنین کاهش دما در طول فصل گرم را فراهم می کند.