ارتفاع میزها 75-80 سانتی متر است. میزها از جنس آهن گالوانیزه و آلومینیوم هستند.