سرمایه گذار قبل از سرمایه گذاری در مجتمع های گلخانه، باید شرایط جغرافیایی و اقلیمی و همچنین ویژگیهای زمین و آب محل مورد نظر را مطالعه کند، و پس از انجام چنین مطالعاتی تصمیم بگیرد کدام نوع مجتمع گلخانه را نصب کند.