سیستم¬های اتوماتیک گلخانه و آبیاری KARACA گلخانه های پلاستیکی گوتیک، تونلی، و گلخانه هایی با سقف بازشونده تولید و طراحی می کند.