هیئت SERKONDER، با حمایت وزارت اقتصاد در برنامه تجاری بین المللی در رابطه با پروژه UR-GE در تاریخ های 10 تا 15 نوامبر 2014.